I det norske finansmarkedet er det en blandet praksis når det gjelder gjennomføring av egenkapitalutvidelser. I de senere år har de noterte selskapene i stor grad benyttet rettede emisjoner, hvor emisjonsstørrelsen er en gitt andel av eksisterende aksjekapital. Slike rettede emisjoner benyttes også sporadisk som betalingsmiddel ved oppkjøp. For å ivareta likebehandling av aksjonærene, gjennomfører selskapene til en viss grad ”reparasjons-emisjoner” rettet til de som ikke deltok / ble invitert i den rettede emisjonen.

NUES ønsket å kartlegge emisjonspraksis over et antall år, for å se hvordan norske selskaper forholder seg til den norske anbefalingen. Geir Ove Fagerheim og Stefan Schander Slemdal skrev derfor «Private placements on the Oslo Stock Exchange.An event study on the market reaction to private placements in the time period from 01.01.2004 to 31.12.2010».

Undersøkelsen viser at en betydelig negativ unormal avkastning i tiden etter emisjon kommer fra de største selskapene (i utvalget) og høy-pris/bok selskaper.

Private placements on the Oslo Stock Exchange