Eierstyring og selskapsledelse er den norske oversettelsen av det engelske begrepet ”corporate governance”.

Med støtte i den norske anbefalingen skal børsnoterte selskaper (og andre selskaper som anbefalingen passer for) ha eierstyring og selskapsledelse  som klargjør rollefordelingen mellom eierne, styret og den daglige ledelsen i et selskap.

Den norske anbefalingen gir prinsipper og retningslinjer på en rekke viktige områder

 • virksomhet, mål og strategier (kap 2)
 • egenkapital, utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser (kap 3)
 • likebehandling av aksjonærer (kap 4)
 • transaksjoner med nærstående (kap 4)
 • fri omsettelighet av selskapets aksjer (kap 5)
 • forberedelse og gjennomføring av generalforsamlinger (kap 6)
 • valgkomité (kap 7)
 • sammensetning av styre og bedriftsforsamling (kap 8)
 • uavhengighet (kap 6, 7, 8, 9, 11, 15)
 • styrets arbeid (kap 9)
 • intern kontroll (kap 10)
 • finansiell rapportering (kap 9)
 • styrekomiteer (kap 9)
 • godtgjørelser til styret og ledende ansatte (kap 11, 12)
 • informasjon og kommunikasjon (kap 13)
 • overtakelse av selskapet (kap 14)
 • revisjon (kap 15)

Anbefalingen skal styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskaping, over tid, for eiere, ansatte og andre interessenter