Høring: Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

NUES wishes the views of the consultation parties on suggestions for changes to the recommendation. The consultation document is available in Norwegian and English, see below.

NUES har i brev av 22. mars 2018 sendt på høring forslag til endringer i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter på forslagene og annet innhold i anbefalingen innen 11. juni 2018. Synspunkter bes sendt til info@nues.no.

Bakgrunnen for forslagene er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av forslagene har som formål å forenkle anbefalingen. I tillegg er det bl.a. foreslått å:

  • Tydeliggjøre forventningene til styrets arbeid med mål, strategier og risikoprofil for selskapet. I den forbindelse foreslås det også endringer knyttet til styrets ansvar for selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar
  • Fremheve verdiskaping for aksjeeierne som hovedmålet med selskapets virksomhet
  • Tydeliggjøre at anbefalingen om å ikke ha aksjeklasser eller omsetningsbegrensninger er knyttet til begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg og stemmerett
  • Endre anbefalingen om valgkomiteens sammensetning

The consultation paper is available in Norwegian and English.

 

Mottatte høringssvar blir fortløpende publisert nedenfor:

Advokatforeningen

Aksjonærforeningen

BAHR

Brønnøysundregistrene

Constructive Capital

DNB Asset Management AS

Eierforum

Finans Norge

Folketrygdfondet

FutureBoards

Glass Lewis

IIA Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KLP Kapitalforvaltning AS

NHO

Norske Finansanalytikeres Forening

Norsk Hydro ASA

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg

Nærings- og fiskeridepartementet

Revisorforeningen

Styreinstitutt

Verdipapirfondenes forening