Høring: Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

NUES wishes the views of the consultation parties on suggestions for changes to the recommendation. The consultation document is available in Norwegian and English, see below.

Alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter på forslagene og annet innhold i anbefalingen innen 25. mai 2021. Synspunkter bes sendt til info@nues.no.

Blant viktige endringer som foreslås er:

  • Kapittel 2 hvor anbefalingen om at selskapet bør ha retningslinjer for hvordan det integrerer hensynet til omverdenen i verdiskapingen erstattes med en ny anbefaling om at selskapene skal ivareta hensynet til bærekraft i sin verdiskaping.
  • Kapittel 4 hvor anbefalingen om transaksjoner med nærstående erstattes med en ny anbefaling om at det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter.
  • Kapittel 7 hvor det foreslås at styrets medlemmer ikke kan være medlemmer av valgkomiteen.
  • Kapittel 12 hvor det foreslås å fjerne store deler av anbefalingen om godtgjørelse til ledende personer som følge av nye lovregler

The consultation paper is available in Norwegian and English.

Mottatte høringssvar blir fortløpende publisert nedenfor.