Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Grunnlaget for slik oppdatering vil være endringer i lover og regler og de erfaringer som gjøres med bruken av anbefalingen. I tillegg vil den internasjonale utviklingen på området bli vurdert. NUES arrangerer hver høst en konferanse – ”Forum for Eierstyring og Selskapsledelse” – for å informere om sitt arbeid og bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. NUES har også som sitt formål å gjøre anbe¬falingen kjent i Norge og i utlandet. For nærmere informasjon, se www.nues.no. 
Denne anbefalingen er en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse av  21. oktober 2009. Det vises til punk¬tet ”Endringer siden forrige versjon av anbefalingen” på side 10 når det gjelder de enkelte endringer.
Wikborg Rein v/advokatene Arne Didrik Kjørnæs, Sigurd Opedal og Per Anders Sæhle har bistått med å kvalitetssikre anbefalingens henvisninger til gjeldende lovgivning. 
Anbefalingen er utgitt med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.
Henvendelser vedrørende anbefalingen, kan adresseres til info@nues.no.

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Grunnlaget for slik oppdatering vil være endringer i lover og regler og de erfaringer som gjøres med bruken av anbefalingen. I tillegg vil den internasjonale utviklingen på området bli vurdert. NUES arrangerer hver høst en konferanse – ”Forum for Eierstyring og Selskapsledelse” – for å informere om sitt arbeid og bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. NUES har også som sitt formål å gjøre anbefalingen kjent i Norge og i utlandet. For nærmere informasjon, se www.nues.no.

Denne anbefalingen er en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse av 21. oktober 2009. Det vises til punktet ”Endringer siden forrige versjon av anbefalingen” på side 10 når det gjelder de enkelte endringer.

Wikborg Rein v/advokatene Arne Didrik Kjørnæs, Sigurd Opedal og Per Anders Sæhle har bistått med å kvalitetssikre anbefalingens henvisninger til gjeldende lovgivning.

Anbefalingen er utgitt med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.

Henvendelser vedrørende anbefalingen, kan adresseres til info@nues.no.

NUES har følgende medlemmer:

Organisasjon

Representant

Vara

Aksjonærforeningen i Norge

Den norske Revisorforening

Eierforum¹  

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Norske Finansanalytikeres Forening

Pensjonskasseforeningen

Næringslivets Hovedorganisasjon²  

Oslo Børs

Verdipapirfondenes Forening

Bernt Bangstad

Per Hanstad

HansThrane Nielsen

Stein Sjølie

Dag Erik Rasmussen

Rolf Skomsvold

Ingebjørg Harto

Elisabeth Dyvik

Lasse Ruud

John Peter Tollefsen  

Harald Brandsaas

 

Trond Søyland

Catharina Hellerud

Christer Drevsjø

Halvor E. Sigurdsen

Lars J. Braarud

Bernt Zakariassen  

 

 

Utvalget ledes av Ingebjørg Harto. Advokat Christoffer Bergene, Oslo Børs, har bistått med sekretariatsbistand for utvalget.

¹ Eierforum består av ABN AMRO Kapitalforvaltning, DnB NOR Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, KLP, Nordea Fondene, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og handelsdeparte- mentets eierskapsavdeling, Statoil Kapitalforvaltning og Storebrand.

 

² Finansnæringens Fellesorganisasjon og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg, hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med HSH og Norges Rederiforbund.