Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bygger på prinsippet om at selskapet skal etterleve anbefalingen eller forklare eventuelle avvik etter prinsippet ”følg eller forklar” (”comply or explain”) – pkt 1 (kommentarer).

Børssirkulære nr 2/2006 fra Oslo Børs inneholder bl.a. følgende:

Det skal utarbeides en redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse som skal inntas i selskapets årsrapport. Redegjørelsen skal omfatte hvert av de enkelte hovedpunktene i anbefalingen. Anbefalingen bygger på et ”følg eller forklar” prinsipp (”comply or explain”). Det innebærer at anbefalingens enkelte punkter enten følges, eller at det forklares hvorfor selskapet har valgt en annen løsning. Det er den innrammede og uthevede teksten i anbefalingen selskapene skal følge eller eventuelt forklare avvik fra. I kommentarene utdypes, forklares og begrunnes anbefalingene. Redegjørelsen forventes å være særlig utfyllende på områder hvor man ikke følger anbefalingens utgangspunkt og dermed skal forklare avvik fra anbefalingen. En samlet redegjørelse vil gjøre det enkelt for markedet å forstå hvordan selskapet har innrettet seg i forhold til eierstyring og selskapsledelse. Den samlede redegjørelsen kan imidlertid gi henvisninger til mer utførlige opplysninger andre steder i årsrapporten eller på selskapets internettsider.

Hele sirkulæret: Børssirkulære 2/2006