NUES sendte 21. juni 2010 ut et høringsnotat med forslag til endring i anbefalingen. Høringsnotat og høringssvar er tilgjengelig på www.nues.no.  
20 aktører – norske og utenlandske – ga verdifulle innspill i høringen. NUES vil også fremover legge opp til åpne prosesser og imøteser synspunkter og forslag til forbedringer av anbefalingen.    

Følgende endringer er gjort i anbefalingen:

NUES sendte 21. juni 2010 ut et høringsnotat med forslag til endring i anbefalingen. Høringsnotat og høringssvar er tilgjengelig på www.nues.no.

20 aktører – norske og utenlandske – ga verdifulle innspill i høringen. NUES vil også fremover legge opp til åpne prosesser og imøteser synspunkter og forslag til forbedringer av anbefalingen.

Følgende endringer er gjort i anbefalingen:

Punkt 1 om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Det er inntatt en anbefaling om at selskapene, i tillegg til etiske retningslinjer, bør utforme retningslinjer for samfunnssansvar.

Punkt 4 om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
I forhold til kapitalforhøyelser hvor eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes, er det tilført en anbefaling om at dersom styrets vedtak skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, skal det offentliggjøres en begrunnelse i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen. 

Punkt 7 om valgkomité
Det anbefales at generalforsamlingen bør fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéen.

 Punkt 10 om risikostyring og internkontroll
I forlengelsen av tillegget i punkt 1 anbefales at internkontrollen og systemene bør omfatte retningslinjene for samfunnsansvar.

Punkt 12 om godtgjørelse til ledende ansatte
Det er inntatt en anbefaling om at det bør settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse.

Punkt 14 om selskapsovertakelse
Punktet er rendyrket til å rette seg mot målselskapet alene. Videre anbefales det – for ethvert bud – at styret bør innhente en verdivurdering fra uavhengig sakkyndig og at styret avgir en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke. 

I tillegg er enkelte av kommentarene revidert, og notene ajourført med gjeldende lover og regler pr. 1. oktober 2010, slik det er beskrevet i innledningskapitlet ovenfor.