I henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, kapittel 1, skal selskapets styre

  • påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse,
  • gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten,
  • forklare avvik dersom anbefalingen ikke er fulgt

Styret bør i henhold til samme punkt

  • klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer

Anbefalingen bygger på prinsippet om at selskapet skal etterleve den eller forklare avvik (”følg eller forklar prinsippet”).  Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen.