Eierstyring og selskapsledelse er den norske oversettelsen av det engelske begrepet ”corporate governance”.

Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er utformet under hensyn til den internasjonale utviklingen og andre nasjonale anbefalinger, samtidig som det er tatt hensyn til norsk lovgivning og praksis.

Anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper notert på norsk børs. Norske selskaper skal forholde seg til regelverket i Norge. Børsnoterte selskaper som også er notert på utenlandsk børs, må i tillegg oppfylle krav som gjelder for angjeldende børs.

Den viktigste internasjonale premissgiver for eierstyring og selskapsledelse i Norge er EU. I EU foregår et omfattende arbeid vedr. sentrale temaer som bl.a. aksjonærrettigheter, uavhengighet, godtgjørelser og revisjon. EU anbefaler at medlemslandene etablerer egne nasjonale standarder med forankring i nasjonale forhold.

OECD publiserte i 2004 reviderte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

Internasjonalt har det vært en rekke selskaps- og regnskapsskandaler. Det er bakgrunnen for økt oppmerksomhet og innføring av nye lover og anbefalinger. Formålet er å styrke corporate governance og gjenopprette investorenes tillit.

Se Lenker for mer informasjon om internasjonale forhold.