Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger.

Kommentar

Utgangspunktet etter børsregelverket er at eventuelle vedtektsbestemmelser om styresamtykke, eierbegrensninger eller andre omsetningsbegrensninger bare kan benyttes hvis det foreligger skjellig grunn til det, og bruk av omsetningsbegrensningene ikke skaper forstyrrelse i markedet. Anbefalingen går lenger enn dette ved at det forutsettes at det ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger.

Aksjer kan overdras fritt med mindre annet er bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne, jf. asal. § 4-15. Dersom vedtektene forutsetter at erverv er betinget av samtykke eller at andre aksjeeiere skal ha forkjøpsrett, gjelder reglene i asal. § 4-16 til § 4-23. Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige, jf. børsforskriften § 6. Dersom selskapet er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til aksjeerverv, kan adgangen bare benyttes hvis det foreligger skjellig grunn, og anvendelsen ikke skaper forstyrrelser i markedet. I finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 er det gitt regler om forhåndsgodkjenning av kvalifiserte eiere i finansinstitusjoner. Se også lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv.