Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.

Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet.

Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier bør fremgå av årsrapporten.

Kommentar

Etter allmennaksjeloven skal selskapets virksomhet fremgå av vedtektene. Vedtektene sammen med offentliggjorte mål og hovedstrategier skal bidra til at aksjeeierne har den nødvendige forutsigbarhet hva angår selskapets virksomhet. I mange tilfeller formuleres virksomheten forholdsvis generelt i vedtektene. Dette kan medføre ganske stor adgang til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. Vedtektenes virksomhetsparagraf bør tydeliggjøre selskapets virksomhet. Det er ikke hensikten å snevre inn styrets handlingsrom til å fatte strategiske beslutninger innenfor de formål eierne har definert for virksomheten i vedtektene. Det vil være opp til generalforsamlingen å avveie hensynet til styrets og den daglige ledelsens handlingsrom og aksjeeiernes eventuelle ønske om å begrense dette. 
Offentliggjøring av informasjon om ovennevnte forhold i årsrapporten er ment å skulle bidra til å gi aksjeeierne og kapitalmarkedet forutsigbarhet. Det må være opp til styret å vurdere hvor langt man skal gå i detaljering av in-formasjonen under hensyn til behovet for å beskytte kommersielle interesser.

Etter allmennaksjeloven skal selskapets virksomhet fremgå av vedtektene. Vedtektene sammen med offentliggjorte mål og hovedstrategier skal bidra til at aksjeeierne har den nødvendige forutsigbarhet hva angår selskapets virksomhet. I mange tilfeller formuleres virksomheten forholdsvis generelt i vedtektene. Dette kan medføre ganske stor adgang til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. Vedtektenes virksomhetsparagraf bør tydeliggjøre selskapets virksomhet. Det er ikke hensikten å snevre inn styrets handlingsrom til å fatte strategiske beslutninger innenfor de formål eierne har definert for virksomheten i vedtektene. Det vil være opp til generalforsamlingen å avveie hensynet til styrets og den daglige ledelsens handlingsrom og aksjeeiernes eventuelle ønske om å begrense dette.

Offentliggjøring av informasjon om ovennevnte forhold i årsrapporten er ment å skulle bidra til å gi aksjeeierne og kapitalmarkedet forutsigbarhet. Det må være opp til styret å vurdere hvor langt man skal gå i detaljering av informasjonen under hensyn til behovet for å beskytte kommersielle interesser.

Etter verdipapirhandelloven (vphl.) § 5-5 skal selskapet utarbeide årsrapport senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Selskapets virksomhet og styrets handlefrihet vil være begrenset til den virksomhet som er fastlagt i vedtektene, jf. asal. § 2-2 første ledd nr. 4 eller som for øvrig er godkjent av generalforsamlingen.